English
امروز : 1397/04/04
مجموعه همایش های سلامت و زندگی

موضوع ( آسیبهای روانی و اجتماعی در فضای مجازی )

مجموعه همایش های سلامت و زندگی

موضوع ( سلامت معنوی )

تقدیر از سرکار خانم دکتر بهار حسن‌میرزایی

تقدیر انجمن علمی پزشکی ورزشی ایران از دستیار تخصصی شایسته این رشته در مسابقات نپال

مجموعه همایش های سلامت و زندگی

موضوع ( آرتروز زانو ) 

مجموعه همایش های سلامت و زندگی

جشن دومین سالگرد مجموعه همایش های سلامت و زندگی