English
امروز : 1397/04/30
ورزش و افسردگی

شیوع افسردگی شدید حدود 6% تخمین زده می شود و شیوع موارد خفیف افسردگی از این هم بیشتر است.