به گزارش روابط عمومی انجمن علمی پزشکی ورزشی ایران: معاونت آموزش سازمان نظام پزشکی کشور و تهران بزرگ با همکاری انجمن علمی پزشکی ورزشی ایران اقدام به برگزاری وبینار بازتوانی